Vidurinis ugdymas

Už vidurinio ugdymo paslaugą gimnazijoje atsakingos

Daiva Kavaliauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 17.00

12.00 – 12.45

Antradienis

8.00 – 17.00 12.00 – 12.45

Trečiadienis

8.00 – 17.00 12.00 – 12.45

Ketvirtadienis

8.00 – 17.00 12.00 – 12.45
Penktadienis 8.00 – 15.45 12.00 – 12.45

Kontaktai Telefonas +370 422 68 056

El. paštas Rašyti

Jūratė Petraitienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

 

Pirmadienis

8.00 – 17.00

12.00 – 12.45

 

Antradienis

8.00 – 17.00 12.00 – 12.45  

Trečiadienis

8.00 – 17.00 12.00 – 12.45  

Ketvirtadienis

8.00 – 17.00 12.00 – 12.45  
Penktadienis 8.00 – 15.45 12.00 – 12.45  

Kontaktai Telefonas +370 422 68 056

El. paštas Rašyti

Informacija

Tikslas

Suteikti asmeniui bendrąjį išsilavinimą, įgyti dorinę, kultūrinę, tautinę ir pilietinę brandą ir įgalinti siekti tolesnių mokymosi, sėkmingo ir prasmingo asmeninio ir visuomeninio gyvenimo tikslų.

Paskirtis

Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (gimnazijos III–IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus.

Vidurinis išsilavinimas įgyjamas baigus IV gimnazijos klasę ir išlaikius 2 brandos egzaminus. Privalomas yra lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas ir 1 pasirinkto dalyko egzaminas. Jei mokinys pageidauja, gali laikyti ir daugiau egzaminų (iki 7), rašyti pasirinkto dalyko brandos darbą.

Vidurinio ugdymo programą baigusio mokinio kompetencijų ugdymo rezultatai

 • Paaiškina dalyko išmanymo naudą; apibūdina dalyko turinį ir idėjas, naudodamas skirtingas idėjų, faktų ir sąvokų reprezentacijas, pateikia skirtingų mąstymo pavyzdžių apie tą patį reiškinį; kuriasi vientisą pasaulėvaizdį; keldamas klausimus, analizuoja praktines problemas ir abstrakčias idėjas, įžvelgia alternatyvias problemų sprendimo idėjas, įvertina jų įgyvendinimo perspektyvas, atsižvelgdamas į kontekstą, aplinkybes, galimą riziką; pateikia argumentų dėl pasirinktų idėjų ir sprendimų, remiasi pagrįstumo, aktualumo, vertingumo kriterijais; sudėtingoms realioms užduotims spręsti ir veiksmams automatizuoti pasirenka reikiamas skaitmenines technologijas, atsirenka reikiamus šaltinius ir jais naudojasi.
 • Rizikinguose dalykuose įžvelgia galimybių; tikslingai renkasi ir taiko veiklos priemones ir būdus; atsižvelgia į etikos ir intelektinės nuosavybės normas; plėtoja originalų kūrybos stilių; aptaria savo ir kitų kūrybos stiliaus ypatybes; kuria asmeniškai ir socialiai prasmingus darbus, idėjas, produktus; pristatydamas ir vertindamas kūrybos rezultatus, atsižvelgia į originalumo, įtaigumo, išbaigtumo, etiškumo kriterijus, vertę sau ir kitiems.
 • Pagrindžia kultūros kaip esminio asmens pasaulėvaizdį ir tapatybę formuojančio komponento svarbą; įvairiais aspektais vertina kultūros reiškinius, lygindamas Lietuvos kultūros objektus, kūrinius, dabarties kultūros tendencijas; formuojasi dialogišką santykį su Lietuvos, Europos ir pasaulio kultūros reiškiniais ir kūriniais, juos siedamas su platesniais kontekstais; įgyvendina savo meninius ir kultūrinius interesus, talentus bei polinkius konkrečiomis kultūrinėmis veiklomis.
 • Tikslingai pasirenka komunikavimo strategijas, verbalines ir neverbalines raiškos priemones bei formas, kūrybiškai jomis naudojasi; analizuoja įvairialypius pranešimus ir kompleksines komunikacines intencijas visose gyvenimo srityse; interpretuoja ir kritiškai vertina pranešimo patikimumą, remdamasis įvairiais šaltiniais; yra atsparus propagandos formoms; įsitraukia į būsimos profesijos komunikavimo diskursą;
 • Dalyvauja pilietinėse veiklose ir jas inicijuoja, naudojasi savo pilietinėmis teisėmis, prisiima asmeninę atsakomybę dėl valstybės stiprinimo, yra nepakantus pilietinės moralės pažeidimams; prireikus taiko pilietinio pasipriešinimo formas; elgiasi vadovaudamasis moralinėmis, pilietinėmis vertybėmis; prisideda sprendžiant socialines, pilietines ir aplinkosaugos problemas.
 • Sprendžia problemas, susijusias su skaitmeninių technologijų keliamais pavojais sveikatai, taiko įvairias priemones, kad jų išvengtų; atlieka kompleksines užduotis, susijusias su skaitmeninių technologijų apsauga, rizikos ir pavojų valdymu, apsaugos priemonių taikymu; naudojasi priemonėmis, užtikrinančiomis informacijos patikimumą ir privatumą skaitmeninėje aplinkoje;
 • Analizuoja gyvenimo būdo ir aplinkos įtaką asmens ir visuomenės sveikatai; yra fiziškai aktyvus, rūpinasi savo sveikata.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
Iki vasaros (5-10 kl.) atostogų liko

Atostogos!