Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“

Projekto Nr. 10-012-P-0001
Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d.

Projekto finansavimo suma – 120 020 428,53 Eur.

Tinkamų finansuoti lėšų suma – 120 077 883,61 Eur.

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas).

Projekto veiklos:

1)  mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2)  infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3)  mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4)  konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5)  projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

 

Projekto tikslinės grupės - bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

 

Šeduvos gimnazija yra projekto partnerė ir įgyvendina 1–3 punkte numatytas veiklas:

  

LYDERYSTĖ:

Mokyklų administracijos atstovų ir TŪM mokyklų komandų stažuotės-kvalifikacijos kėlimo programos, mokytojų ilgalaikė kvalifikacijos kėlimo programa „Mokytojų lyderystė siekiant mokinių motyvacijos stiprinimo ir pažangos“. Mokiniai dalyvaus savivaldaus mokymosi ir karjeros ugdymo užsiėmimų cikle, bus įrengta erdvė „Savivaldos kampas“.

ĮTRAUKUSIS UGDYMAS:

Ilgalaikės kvalifikacijos kėlimo programos „Įtraukiojo ugdymo principų taikymas atliepiant įvairių poreikių mokinius“ ir „Įvairių poreikių turinčių mokinių sensorinė integracija, išnaudojant sensorinių priemonių galimybes“. Bus organizuojami užsiėmimų ciklai įvairių poreikių mokiniams (dalis iš jų su negalia) dėl fizinio aktyvumo skatinimo, taip pat „Skaitymo dirbtuvės“, taip pat socialinio ir emocinio ugdymo veiklos. Projekto metu bus įrengtas relaksacinis sensorinis kambarys, namų darbų ir laisvalaikio centras, gimnastikos (treniruoklių) erdvė užsiėmimams pagal LSOK programą. Taip pat įsigyta mobilių baldų ir įrangos pagal universalaus dizaino mokymuisi principus, programų licencijų.

KULTŪRINIS UGDYMAS:

Mokytojai dalyvaus ilgalaikėje kvalifikacijos kėlimo programoje „Tarpdisciplininio kultūrinio ugdymo tobulinimas“, o mokiniai dalyvaus integruotų kultūrinio ugdymo ir įvairių dalykų pamokų cikle, architektūros dirbtuvių užsiėmimuose. Bus įrengta menų laboratorija, bendradarbystės erdvė „Avilys“, atnaujintos kultūrinės erdvės vidiniame kieme, renovuota lauko estrada.

 

STEAM UGDYMAS:

Bus įgyvendintos ilgalaikės kvalifikacijos kėlimo programos „Projektinis ir probleminis mokymosi metodas sėkmingai STEAM integracijai“, „Edukacinių erdvių įveiklinimas organizuojant STEAM ir patirtinį ugdymą“, „STEAM ir technologijų dalyko integracija“. Mokiniai dalyvaus edukacinių praktinių veiklų cikle Radviliškio rajono įmonėse ir darnaus vystymosi tikslų analizės pamokose. Bus renovuotas technologijų kabinetas.

 

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

 

Siekiami rezultatai:

 1. Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 2. Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 3. Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
 4. Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
 5. Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų;
 6. Padidėjusi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procese dalyvaujančių 3–5 metų amžiaus vaikų dalis;
 7. Padidėjusi mokinių turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdomų integruotai bendrosios paskirties mokyklose, dalis;
 8. Padidėjusi tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusių abiturientų dalis; (gimnazijoms)
 9. Padidėjusi neformaliojo švietimo veikloje dalyvaujančių mokinių dalis;
 10. Padidėjęs aktyviai įsitraukusių į svarbių mokyklai pokyčių įgyvendinimą mokytojų skaičius (Lyderystė veikiant);
 11.  Padidėjusi vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, įsitraukiančių į bendrojo ugdymo neformalaus ugdymo veiklas, dalis (Įtraukusis ugdymas);
 12. Padidėjusi mokinių dalis, kurie įsitraukia į ilgalaikes kultūrinio ugdymo veiklas, įteisintas ugdymo planuose (Kultūrinis ugdymas);
 13. Padidėjęs mokytojų vedamų STEAM integruotų veiklų skaičius formaliajame ugdyme (per vienerius mokslo metus) (STEAM ugdymas).

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Naujienų archyvas